ENERGIES RENOVABLES

Les energies renovables són fonts d’energia netes, inesgotables i creixentment competitives. Es diferencien dels combustibles fòssils principalment en la seva diversitat, abundància i potencial d’aprofitament en qualsevol part del planeta, però sobretot en què no produeixen gasos d’efecte hivernacle –causants del canvi climàtic- ni emissions contaminants. A més, els seus costos evolucionen a la baixa de forma sostinguda, mentre que la tendència general de costos dels combustibles fòssils és l’oposada, al marge de la seva volatilitat conjuntural.

QUINS TIPUS D’ENERGIES RENOVABLES EXISTEIXEN?

Entre les energies renovables o també cridades energies netes trobem:

Energia eòlica: l’energia que s’obté del vent
Energia solar: l’energia que s’obté del sol. Les principals tecnologies són la solar fotovoltaica (aprofita la llum del sol) i la solar tèrmica (aprofita la calor del sol)
Energia hidràulica o hidroelèctrica: l’energia que s’obté dels rius i corrents d’aigua dolça
Biomassa i biogàs: l’energia que s’extreu de matèria orgànica
Energia geotèrmica: l’energia calorífica continguda a l’interior de la Terra
Energia mareomotriu: l’energia que s’obté de les mareges
Energia undimotriz o olamotriz: l’energia que s’obté de les ones
Bioetanol: combustible orgànic apte per a l’automoció que s’aconsegueix mitjançant processos de fermentació de productes vegetals
Biodiésel: combustible orgànic per a automoció, entre altres aplicacions, que s’obté a partir d’olis vegetals

 

AVANTATGES PRINCIPALS DE LES ENERGIES RENOVABLES:energias

Són el soci imprescindible contra el canvi climàtic: les renovables no emeten gasos d’efecte hivernacle en els processos de generació d’energia, la qual cosa les revela com la solució neta i més viable enfront de la degradació mediambiental.

Són inesgotables: al contrari que les fonts tradicionals d’energia com el carbó, el gas, el petroli o l’energia nuclear, les reserves de la qual són finites, les energies netes compten amb la mateixa disponibilitat que el sol on tenen el seu origen i s’adapten als cicles naturals (per això les denominem renovables). Per això són un element essencial d’un sistema energètic sostenible que permeti el desenvolupament present sense posar en risc el de les futures generacions.
Redueixen la dependència energètica: la naturalesa autòctona de les fonts netes implica un avantatge diferencial per a les economies locals i un esperó per a la independència energètica. La necessitat d’importar combustibles fòssils produeix una supeditació a la conjuntura econòmica i política del país proveïdor que pot comprometre la seguretat del subministrament energètic. En qualsevol part del Planeta hi ha algun tipus de recurs renovable –vent, sol, aigua, matèria orgànica- susceptible d’aprofitar-ho per produir energia de forma sostenible.
Competitives: Les principals tecnologies renovables –com l’eòlica i la solar fotovoltaica- estan reduint dràsticament els seus costos, de manera que ja són plenament competitives amb les convencionals en un nombre creixent d’emplaçaments. Les economies d’escala i la innovació estan ja aconseguint que les energies renovables arribin a ser la solució més sostenible, no només ambiental sinó també econòmicament, per moure el món.